Ook als het gaat om cultuur is GroenLinks de beste partij om 12 september te stemmen. Lees hieronder waarom.

Nog even en dan zijn er verkiezingen. Als het gaat om kunst en cultuur dan zijn dit voor GroenLinks de belangrijkste punten.

Cultuur en kunst bepalen onze omgang met de wereld. Het zijn daarom alles behalve luxeproducten. Cultuur is de taal die we spreken, de geschiedenis die we delen, de kleding die we dragen, de wetten die we opstellen, de debatten die we voeren, de muziek die we luisteren. Cultuur is wie we zijn. Kunst is een specifieke uiting van die cultuur of een reflectie daarop. Of het nu gaat om een maatschappelijk geëngageerde theatervoorstelling, een schilderij van Rembrandt, de Stijl van Rietveld of een cantate van Bach, heel even laat die cultuur zich vangen in een moment van overwegen, van verwondering of van schoonheid.

Kunst en cultuur spelen volgens GroenLinks een belangrijke rol in een open samenleving. Ze stellen het individu in staat zijn positie te bepalen in de wereld, om zich te ontwikkelen, om te worden wie hij wil zijn. Daarbij heeft kunst ook een democratische waarde. Het geeft afwijkende meningen, ideeën of beelden de ruimte. Het stelt vragen bij dat wat we dachten zeker te weten, het verbeeldt werelden die er (nog) niet zijn, gedachten die nog niet eerder gedacht waren. Juist de mogelijkheid die kunst aan de maatschappij en aan het individu biedt om zich te ontplooien en te reflecteren op wat is of zou moeten zijn, maakt kunst een onmisbaar onderdeel van een progressieve samenleving.

Het is daarom belangrijk dat de overheid de kunsten ruimhartig ondersteunt en de kunstenaar faciliteiten biedt om kwalitatief hoogstaande kunst te maken voor een zo breed mogelijk publiek. De verantwoordelijkheid voor het creëren van draagvlak voor de kunst ligt zowel bij de kunstenaars als bij de overheid. De overheid kan de kunstenaar bovendien bijstaan bij het ontplooien van ondernemerschap in de breedste zin van het woord, met specifieke maatregelen zoals ruime aandacht voor cultuureducatie, inkomensondersteuning van de beginnende kunstenaar, ontwikkelplaatsen voor jong talent, maar ook via lage btw, betere fiscale stimulering van culturele giften en door maatwerk in overheidsondersteuning.

- GroenLinks wil investeren in kwalitatief hoogwaardige kunst die voor iedereen (financieel) toegankelijk is. Om die kunst mogelijk te maken is investering in jong talent onontbeerlijk. Met een kleine investering kan al veel worden bereikt. Daarom moet er opnieuw budget worden vrijgemaakt voor een aantal productiehuizen.

- Ieder kind heeft er recht op kennis te maken met kunst en cultuur. Wie goed leert kijken en luisteren, wordt beter toegerust om burger te zijn in onze democratische complexe samenleving. Kunstonderwijs dient daarom goed verankerd te zijn in het reguliere onderwijs. De cultuurkaart is daar een van de instrumenten voor en dient daardoor ook (deels) door het Rijk gefinancierd te worden. Cultuuronderwijs hoort verankerd in het schoolprogramma.

- Investeren in kunst en cultuur is juist in een crisis verstandig. Het levert in de eerste plaats de hoognodige creativiteit op en daarnaast ook banen en economisch rendement.

- Door gedwongen regiospreiding worden de cultuurmiddelen oneerlijk over Nederland verdeeld. Instellingen in de Randstad die veel meer publiek trekken dan in de regio krijgen wel net zoveel budget. GroenLinks bepleit daarom een verdeling van middelen die meer recht doet aan het bereik van instellingen in de regio.

- GroenLinks een gemengd publiek-privaat fonds waar creatieve ondernemers informatie en laagrentende leningen kunnen krijgen voor een onderneming, waar banken dat risico (nog) niet aandurven

- In het monumentenbeleid moet ruim aandacht zijn voor het duurzaam herbestemmen van (leegstaand) erfgoed.

Zie ook hier.